FANATSARANA NY FAMATSIAN-DRANO – AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION EN EAU

FIKOJAKOJANA IREO FITAOVANA AMIN’NY TOBIM-PAMANTSIAN-DRANO MIISA SIVY AO MAHAJANGA

Niroso tamin’ny fikojakojana ireo fitaovana amin’ny tobim-pamatsian-drano miisa sivy ny JIRAMA Mahajanga, omaly.Mahajanga izay nisedra olana tamin’ny famatsian-drano tato anatin’ny volana vitsivitsy izay nohon’ny fatsentsenan’ny fantsona mitondra rano. Mizotra miandalana arak’izany ny famahana ny olana any an-toerana satria efa an-dalam-panorenana ihany koa ireo fotodrafitrasam-pamokaran-drano fanampiny. Marihina fa 25770m3 isan’andro ny rano vokarina ao Mahajanga, izay tsy maharaka ny filan’ny mponina any an-toerana intsony.

ENTRETIEN DES OUVRAGES DANS NEUF STATIONS DE DISTRIBUTION D’EAU À MAHAJANGA

La JIRAMA Mahajanga a procédé à l’entretien des ouvrages dans neuf station de distribution d’eau, hier. La ville de Mahajanga étant en difficulté d’alimentation en eau depuis quelques mois à cause de l’obstruction des conduites d’eau. La résolution du problème progresse, ainsi, car les travaux de construction d’infrastructures supplémentaires sont également en cours. Il est à noter que la production d’eau de Mahajanga est de 25770m3 par jour. Une quantité qui ne répond plus au besoin de la population locale.