JIRAMA – GIZ PERER : Manatsara ny serasera amin’ny Mpanjifan’ny JIRAMA – Pour une meilleure Communication Digitale envers les clients de la JIRAMA

Manolo-tanana ny JIRAMA ny Ministera federaly Alema misahana ny Fiaraha-miasa ekonomika sy ny fampandrosoana na ny BMZ, amin’ny alalan’ny tetikasa « Promotion de l’électrification par les énergies renouvelables – GIZ – PERER », ho fanatsaràna ny fifandraisana amin’ny mpanjifa, amin’ny alalan’ny serasera matanjaka sy mifanaraka amin’ny filàna, izay tafiditra ao anatin’ireo teboka telo lehibe laharampahamehan’ny JIRAMA. Tontosa androany ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny roa tonta, dia ny Talen’ny Tetikasa Angovo PERER eo anivon’ny GIZ Monika Rammelt sy ny Tale Jeneralin’ny JIRAMA Vonjy Andriamanga.Haharitra enim-bolana, nanomboka ny 23 novambra, ny fiaraha-miasa izay mikendry hahafahana mifehy ny valan’aretina Covid-19 eo anivon’ny orinasa JIRAMA, amin’ny alalan’ny fampiasana ny serasera nomerika amin’ny mpanjifa. Mba hahatrarana ireo tanjona ireo, ny JIRAMA dia : Handrafitra paikady vaovaon’ny serasera nomerika; Hanitatra ireo sehatra hahafahana miserasera amin’ny mpanjifa; Hanamafy ny serasera fampahafantarana ireo tetikasa, ny asa ary ny vokatra sy ny tolotra eto amin’ny orinasa JIRAMA

Le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et développement (BMZ) apporte son soutien à la Jirama , à travers son projet « Promotion de l’électrification par les énergies renouvelables-GIZ-PERER » pour l’amélioration de la relation client à travers une communication performante et adaptée aux besoins, qui figure parmi les 3 axes prioritaires de la JIRAMA. La signature de convention entre les deux parties prenantes s’est tenue, ce jour, dans les locaux de la JIRAMA entre Monika Rammelt, Directrice de Projet Energie PERER de la GIZ et Vonjy Andriamanga, Directeur Général de la JIRAMA. Pour une durée de six mois, à compter du 23 novembre, cette convention de partenariat a pour objectif de mettre en place une meilleure gestion de la pandémie Covid-19 au sein de la Jirama grâce à la digitalisation de sa communication envers ses clients.Pour atteindre ces objectifs, la JIRAMA s’engage à : Elaborer une nouvelle stratégie et un plan de communication basé sur le digital; Créer une plateforme pour qu’il y ait plus d’interactions avec les clients; Booster la communication de masse sur les activités, les produits et les nouveautés de la société.