Tontosa ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny JIRAMA Antsiranana sy ny Fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana Graine de Vie Diana

Izay miompana amin’ny fifanomezan-tanana ho fiarovana ny sahan-driakan’i Besokatra, Antsiranana II, nanomboka ny volana aogositra lasa teo.

  • Ny Fikambanana Graine de Vie no hiantoka ny fitaovana ilaina amin’ny fananganana taninjanakazo hamokarana zana-kazo 7000 isan-taona, ao Besokatra : karazana zana-kazo izay hiarovana ny sahan-driakan’i Besokatra sy ny faritra manodidina, sy zana-kazo fihinam-boa ho an’ny mpiara-monina ao Besokatra. Ary koa hampianatra ny fomba sy fepetra hambolena sy hikojakojana ny hazo izy ireo.
  • Ny JIRAMA kosa no hiandraikitra ny fampahafantarana ny tetikasa ary ny fanentanana ny mponina any an-toerana amin’ny famerenana indray ny ala sy ny ady amin’ny famongorana ny ala. Hametraka toha-drano mba hiarovana ny faritry ny ala ary hanendry tompon’andraikitra 2 eo an-toerana ho an’ny fikojakojana sy ny fanaraha-maso isan’andro ireo faritra misy ala.Natao izao ho fitandrovana ny toetry ny rano ao Besokatra manoloana ny fikorontanan’ny tontolo iainana, ary ho fanamafisana ny fanadiovana ny rano tsinjaraina amin’ny mpanjifa.
  • Natao izao ho fitandrovana ny toetry ny rano ao Besokatra manoloana ny fikorontanan’ny tontolo iainana, ary ho fanamafisana ny fanadiovana ny rano tsinjaraina amin’ny mpanjifa

Hisy ihany koa fifanaraham-piaraha-miasa hafa ho an’ny taona 2022 ho fanatsarana hatrany ny tolotra rano amin’ny faritra SAVA sy DIANA.